Obchodní podmínky

Informační memorandum ke zpracování osobních údajů ke stažení  Informacni_memorandum . 

Rychlé tipy

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě smaltiky.cz. Podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (kterým je firma Vladimír Černý, Merhautova 188, Brno, 613 00) a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

Vymezení pojmů:

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Prodávající – dodavatel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující – spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující – nikoli spotřebitel – je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, ve kterém se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Uzavření kupní smlouvy – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Prodej zboží v našem internetovém obchodě se realizuje uzavíráním smluv za použití prostředku komunikace na dálku.

§ 53 zákona č. 40/1964 Sb. /Občanský zákoník/:
(1) Pro uzavření smlouvy mohou být použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran. Prostředky komunikace na dálku se rozumí zejména neadresovaný tisk, adresovaný tisk, typový dopis, reklama v tisku s objednávkovým tiskopisem, katalog, telefon s (lidskou) obsluhou, telefon bez (lidské) obsluhy (automatický volací přístroj, audiotext), rozhlas, videotelefon (telefon s obrazovkou), videotext (mikropočítač a televizní obrazovka), elektronická pošta, faxový přístroj, televize (televizní nákup, teleshopping), veřejná komunikační síť, například internet.

Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že je obeznámen s obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy a kupující i prodávající jsou jimi vázáni. Na obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. K uzavření kupní smlouvy dochází momentem závazného potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a je nepřístupná třetí straně. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy je možno pozorovat v průběhu procesu objednávání v našem internetovém obchodě. Kupující má možnost objednávku před jejím vlastním odesláním zkontrolovat a případně opravit.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů se řídí zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy). Pro nákup v našem obchodě není povinná žádná registrace a přihlašování do systému nákupu. Při objednávání zboží požadujeme od kupujícího pouze ty osobní údaje, které jsou nutné k vystavení daňového dokladu a doručení zboží. Tyto informace jsou chráněny a jsou nepřístupné třetí straně. Výjimku tvoří externí dopravci, jimž jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu nutném k bezproblémovému doručení zboží (případně nezávislé servery, které se podílí na zlepšování kvality poskytovaných služeb).

Osobní údaje zákazníků jsou plně chráněny proti zneužití. Uzavřením smlouvy zákazník souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů. Zákazník pak má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv týkajících se těchto údajů. Osobní údaje je možno na žádost zákazníka vymazat z databáze. Zákazník může o výmaz zažádat písemně (zasláním e-mailu na e-mailovou adresu info@smaltiky.cz).
Uzavřením kupní smlouvy zákazník souhlasí s tím, aby firma smaltiky.cz použila poskytnuté údaje k marketingovým účelům (např. zasílání novinek e-mailem atp.)

Statistiky stránek Google

Návštěvníci mohou být přivedeni na stránky internetového obchodu pomocí reklamního systému AdWords společnosti Google. Efektivita reklamních kampaní je měřena pomocí krátkých textových řetězců (tzv. souborů cookie), které se ukládají v počítači návštěvníka.
Další infomace na stránkách Google.

Cena zboží, slevy, způsob platby a informace o produktech

Všechny ceny uvedené u zboží v našem internetovém obchodě jsou konečné (tzn. s DPH a jinými příplatky). S celkovou cenou svého nákupu je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Cena zboží včetně dopravy na potvrzené objednávce ze strany prodávajícího je neměnná - výjimkou je nákup s využitím slevového kupónu.

Poskytování slev

Při nákupu s použitím platného slevového kuponu či kódu může dojít dodatečně ke změně - snížení - ceny za zboží. Platnost kupónu/kódu ověřuje prodávající. Poskytování slev je projevem dobré vůle prodávajícího a na poskytnutí slevy není právní nárok.

Způsob placení

Platbu zboží je možno provést několika způsoby, záleží na způsobu dodání zboží. Při osobním odběru se platí za zboží v hotovosti na „odběrném místě“. O způsobu placení za zboží dopravované na určené místo je více informací v sekci Doprava zboží.

Informace o produktech

Veškeré informace uvedené na webových stránkách jsou pouze orientační - nejedná se o přesně danou specifikaci zboží. Drobné nepřesnosti v uvedených rozměrech jsou možné. Všechny snímky produktů mají ilustrační charakter - odchylky v barevnosti mezi snímkem a fyzickým zbožím jsou možné.

Způsob objednání

Zboží lze v našem internetovém obchodě objednat tímto způsobem:

 • On-line přímo na našich stránkách. Po zobrazení zboží v košíku je zákazníkovi předložen objednávkový formulář k vyplnění a odeslání.

Po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení objednávky, a to elektronickou poštou. Potvrzení objednávky je prodávající povinen odeslat kupujícímu v co nejkratším možném čase, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne přijetí objednávky. Dokud objednávka není potvrzena prodávajícím, může kupující objednávku změnit či zrušit.

Veškeré objednávky podané některým z výše uvedených způsobů jsou závazné.

Pokud jsou dány podmínky pro odstoupení od smlouvy z důvodů na straně prodávajícího, má spotřebitel právo na úhradu veškerého zaplaceného plnění.

Kupující plně zodpovídá za správnost a úplnost poskytnutých kontaktních údajů prodávajícímu. V případě poskytnutí nekompletních či chybných údajů může dojít ke stornování objednávky. Za nedoručení zásilky v případě poskytnutí nesprávných či nekompletních údajů nese plnou zodpovědnost výhradně kupující. Kupující je povinnen uhradit náklady vzniklé poskytnutím nesprávných či neúplných údajů prodávajícímu.

Dodání zboží

 

Zboží je dostupné podle nasledujích podmínek:

 • smaltované šperky - jelikož pro Vás šperky vyrábíme až po objednání, je nutné počítat s dobou výroby minimálně 4 - 5 pracovních dnů plus dodání
 • ostatní šperky, dárečky, výtvarné pomůcky a materiály jsou dostupné podle aktuálního stavu na skladě - skladem nebo na objednání
 • pece na základě dostupnosti u dodavatele (cca 3 - 4 týdny)

Doba expedice (odeslání) zboží je 2 pracovní dny od zkompletování Vaší objednávky.

Na dostupnost a uskutečněnou expedici zboží je kupující vždy upozorněn pomocí zprávy elektronické pošty (e-mail) nebo formou sms zprávy.

Nabízíme Vám tyto varianty způsobu dodání a převzetí zboží:

1. Osobní odběr

Objednané zboží si můžete odebrat v prodejně Keramika sv. Goar, Josefská 1, Brno, 602 00 (odběrné místo) po předchozí domluvě na e-mailové adrese st.goar@seznam.cz nebo telefonu +420 605 850 224.
Otevřeno: po - pá 10 - 18, so 9:30 - 12:30.

2. Doprava zboží
Dopravu na určenou adresu zajišťujeme po celém území celé České republiky a Slovenské republiky prostřednictvím České pošty. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy.
Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám. Ceník a varianty dopravy naleznete v sekci Doprava zboží.

Převzetí zboží a odpovědnost za vady

Prodávající má povinnost vyřídit jím potvrzenou objednávku, odeslat zboží a dodat jej na uvedenou adresu kupujícího v dohodnuté lhůtě. Při dopravě zboží přepravní službou, nebo při osobním odběru zboží podepsáním dodacího listu zákazník potvrzuje převzetí zboží. Při vyzvednutí zboží na pobočce České pošty nalezne dodací list u přiložené faktury.

Při převzetí zásilky je kupujícímu, který je spotřebitelem, doporučeno překontrolovat stav zásilky. Pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu výrobku či neúplnost zásilky, je spotřebiteli doporučeno za přítomnosti dopravce vyhotovit do přepravních dokladů záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit.

Kupující, který není spotřebitelem je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je povinen za přítomnosti dopravce zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat si záruční podmínky včetně návodu na obsluhu zboží a následně se těmito informacemi důsledně řídit.

Odpovědnost za vady zboží a záruka se řídí zejména dle:

 • § 616 - 627 Občanského zákoníku
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES
 • Zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele

Záruka na zboží

Kupující k objednanému zboží obdrží i všechny potřebné dokumenty (daňový doklad a návod k použití). Záruční list je nahrazen prodejním dokladem, kde je uvedeno označení výrobku a datum prodeje. Tento doklad o koupi (faktura) je dostačující pro uplatnění reklamace. Jako doklad je dostačující soubor ve formátu PDF, který kupující může obdržet e-mailem až po potvrzení převzetí zásilky ze strany přepravce zásilky (obvykle druhý den po převzetí). Na žádost spotřebitele je však prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Pokud je na zboží poskytována delší než zákonná záruční doba, určí prodávající podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě.

Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona a v souladu s § 620 Občanského zákoníku činí pro spotřební zboží 24 měsíců. Tato záruční doba je platná pro kupujícího, který je spotřebitelem (viz. Reklamační řád).

Záruční doba pro kupujícího, který není spotřebitelem a který používá zboží pro účel podnikání s tímto zbožím, není stanovena Občanským zákoníkem, ale stanovuje ji konkrétní dovozce či výrobce.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené řádným používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat, o délce životnosti je kupující vždy řádně informován před uzavřením kupní smlouvy.

Reklamce zboží v záruční lhůtě se řídí Reklamačním řádem a podmínky pro její řádné uplatnění najdete v sekci „Reklamační řád“. V případě reklamace můžete kontaktovat přímo autorizovaná servisní střediska konkrétní značky /doporučujeme pro urychlení vyřízení reklamace a případné opravy/, nebo se můžete obrátit přímo na nás a my danou reklamaci vyřídíme.

Odstoupení od smlouvy

Fyzická osoba, nepodnikatel

Platí v případě, že je objednávka vystavena na nepodnikající fyzickou osobu (daňový doklad neobsahuje IČ kupujícího).

V souladu s § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb. /Občanský zákoník/ ve znění pozdějších předpisů má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy uzavřené za pomoci prostředků dálkové komunikace do 14 dní od převzetí zboží a to bez udání důvodu a bez sankcí za odstoupení. Rozhodne-li se pro odstoupení v této lhůtě, je povinen dodržet níže uvedené podmínky:

1. Napsat a odeslat dopis (na adresu Vladimír Černý, Merhautova 188, Brno, 613 00) nebo email (na e-mailovou adresu st.goar@seznam.cz) s tímto textem: "Odstupuji tímto jednostranně dle § 53 odst. 7 Občanského zákoníku od smlouvy ze dne ............... (datum potvrzení objednávky) uzavřené dle objednávky č..... (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu“ (pokud spotřebitel požaduje vrácení peněz na účet, uvede prosím číslo účtu). Dále spotřebitel uvede datum a podpis.

2. Telefonicky se domluvit na telefonním čísle +420 605 850 224.

3. Spotřebitel je povinen dodat prodávajícímu zpět nepoškozené zboží, bez jakýchkoli známek užívání nebo opotřebení, s veškerým příslušenstvím a včetně původního obalu (pokud to jeho charakter nevylučuje). Po obdržení vráceného zboží prodávající kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku za zboží a dopravu předem dohodnutým způsobem, a to nejpozději do 30 dnů od účinnosti projevu vůle kupujícího k odstoupení od smlouvy, tj. obdržení zboží a doručení odstoupení.

Při nesplnění uvedených podmínek může prodávající vůči spotřebiteli uplatnit kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží.

Odstoupením od smlouvy může dojít ke ztrátě poskytnutých slev a ke snížení vracené částky na náhradu vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Vracené zboží nelze zaslat na dobírku. Spotřebiteli je doporučeno zboží pojistit proti poškození či ztrátě.

Toto právo na odstoupení od smlouvy neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

Fyzická osoba - podnikatel, právnická osoba

Platí v případě, že je objednávka vystavena na podnikající fyzickou osobu či právnickou osobou (daňový doklad obsahuje IČ kupujícího).

Na základě dohody s prodávajícím, lze vrátit nepoužité, nepoškozené zboží do 14 dní od převzetí zboží a to bez udání důvodu v maximálním objemu 15% z hodnoty celé objednávky. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je povinen dodržet níže uvedené podmínky:

1. Napsat a odeslat dopis (na adresu Otakar Kolář, smaltiky.cz, Příční 112/4a, Brno, 602 00) nebo email (na e-mailovou adresu st.goar@seznam.cz) s tímto textem: "Na základě dohody s prodávajícím (společnost emocio s.r.o.), vracíme následující zboží zakoupené na základě smlouvy ze dne ............... (datum potvrzení objednávky), uzavřené dle objednávky číslo ........ (číslo objednávky) a požadujeme vrácení odpovídající částky ..... Kč za zboží na adresu “ (pokud kupující požaduje vrácení peněz na účet, uvede číslo účtu). Dále, prosím, uveďte identifikační údaje Vaší společnosti (IČ, DIČ, sídlo), soupis vraceného zboží, datum, podpis, a razítko organizace.

2. Telefonicky se domluvit na telefonním čísle +420 605 850 224.

3. Kupující je povinen dodat prodávajícímu zpět nepoškozené zboží, bez jakýchkoli známek užívání nebo opotřebení, s veškerým příslušenstvím a včetně původního obalu (pokud to jeho charakter nevylučuje). Po obdržení vráceného zboží prodávající kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku za zboží a dopravu předem dohodnutým způsobem, a to nejpozději do 30 dnů od účinnosti projevu vůle kupujícího k odstoupení od smlouvy, tj. obdržení zboží a doručení odstoupení.

Při nesplnění uvedených podmínek může prodávající vůči kupujícímu uplatnit kompenzaci za snížení hodnoty vráceného zboží.

Odstoupením od smlouvy může dojít ke ztrátě, tj. doúčtování, poskytnutých slev.

Vracené zboží nelze zaslat na dobírku. Kupujícímu je doporučeno zboží pojistit proti poškození či ztrátě.

Toto právo na odstoupení od smlouvy neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy:

 • na dodávku zboží upraveného podle požadavků kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem kupujícího započato před uplynutím 14 dnů od převzetí plnění
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal
 • na dodávku novin, periodik a časopisů spočívající ve hře nebo loterii

Storno objednávky

Prodejce si vyhrazuje právo stornovat objednávku:

 • na základě dohody s kupujícím
 • v případě uvedení nepravdivých či neaktuálních informací v objednávce kupujícím - především poštovní adresy, e-mailového a telefonického kontaktu
 • v případě nevyzvednutí či nepřevzetí zboží od přepravce kupujícím
 • po uplynutí lhůty 14 dnů od data objednávky zboží v případě, že bylo zvoleno osobní převzetí a kupující si zboží nevyzvedl
 • po uplynutí lhůty 5 pracovních dní od data objednávky zboží v případě, že byla zvolena platba předem a objednávka nebyla uhrazena
 • po uplynutí lhůty 3 dnů od odeslání výzvy kupujícímu s žádostí o dodatečné potvrzení objednávky či její změny (SMS, e-mail, telefonicky)

Prodejce se zavazuje neprodleně zákazníka informovat a potvrdit, že byla objednávka stornována.

 

PODLE ZÁKONA O EVIDENCI TRŽEB JE PRODÁVAJÍCÍ POVINEN VYSTAVIT KUPUJÍCÍMU ÚČTENKU. ZÁROVEŇ JE POVINEN ZAEVIDOVAT PŘIJATOU TRŽBU U SPRÁVCE DANĚ ONLINE – V PŘÍPADĚ TECHNICKÉHO VÝPADKU PAK NEJPOZDĚJI DO 48 HODIN.